Kurtuvėnų reg. parkas - 7seasons - turizmo gidas internete

Kurtuvėnų reg. parkas

Kurtuvėnų reg. parkas

Kurtuvėnų regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti Kurtuvėnų ežeringo, miškingo kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui, puoselėti tradicinę gyvenseną. 

Par­kas ply­ti Ry­tų Že­mai­čių aukš­tu­mos pa­kraš­ty­je, Ven­tos ir Du­by­sos upių ta­kos­ky­ro­je. Rel­je­fo iš­raiš­kin­gu­mą pa­į­vai­ri­na vel­nia­duo­bės, ozų "labi­rin­tai", že­my­ni­nės ko­pos ir kan­jo­ni­niai klo­niai. Tarp miš­kų telk­šo 30 ne­di­de­lių eže­rų ir sru­ve­na 20 upokš­nių. Kur­tu­vė­nų mies­te­lį su­pa ar­ti šim­to žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­nių.

Gra­žiau­sias par­ko vie­tas ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ke­liau­jant par­ko že­mė­la­py­je pa­žy­mė­ta au­to­tu­riz­mo–dvi­ra­čių­ tra­sa. No­rin­tiems ge­riau su­si­pa­žin­ti su kraš­to savitumais parko direkcija siūlo eks­kur­si­jas: gam­tos ver­ty­bės, Juod­lės pa­žin­ti­nis ta­kas, Kur­tu­vė­nų dva­ro is­to­ri­ja, pa­žin­tis su jo­ji­mo paslau­gų cen­tru. 

Kurtuvėnų regioniniame parke kas­met vyks­ta orien­ta­vi­mo­si, bė­gi­mo, sli­di­nė­ji­mo var­žy­bos, pės­čių­jų, dvi­ra­čių ma­ra­to­nai. Žie­mą miš­kus ir kalvas ap­raiz­go sli­di­nė­ji­mo tra­sos.


Informacija kontaktams

Parko g. 2, Kurtuvėnai
Šiaulių raj., Lietuva
Tel. 8 41 370336
El. paštas: info@kurtuva.lt
Svetainė: www.kurtuva.lt
_________________________________________________________________

Taip pat aplankykite: Pakruojo dvarą, Baisogalos dvarą
_________________________________________________________________

Artimiausios paslaugos

Pramogos: Kurtuvėnų jojimo centras
Maitinimas:
Apgyvendinimas:
_________________________________________________________________

Parašykite atsiliepimą

*
*
*